166 70 368 | 796 70 368 | 3009 33 22 | 3008 33 22 | 3007 33 22

166 70 368 | 796 70 368 | 3009 33 22 | 3008 33 22 | 3007 33 22

لیست مطالب
۲۰۱۸۱۱۱۴۲۷۱۹۳۸۱۱۷۲۵۷

هدیه ویژه روز دانش آموز

13 آبان در تقویم به عنوان روز دانش آموز نام گذاری شده است . و هر ساله مدارس این روز را جشن میگیرند. برخی از خانواده ها و مدارس برای گرامی داشت این روز هدیه ای خاص تدارک می بینند ...