166 70 368 | 796 70 368 | 3009 33 22 | 3008 33 22 | 3007 33 22

166 70 368 | 796 70 368 | 3009 33 22 | 3008 33 22 | 3007 33 22

لیست مطالب
pen-promotional

تبلیغات گسترده با خودکار تبلیغاتی

برای فروش محصولات به صورت گسترده، بسیاری از شرکتها و واحدهای تولیدی اقدام به سفارش هدایای تبلیغاتی می کنند، که خودکار تبلیغاتی نمونه ای از این سفارشات خواهد بود. قیمت مناسب این نوع از هدایای تبلیغاتی بسیار قابل توجه شرکت ...